بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 بخش گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

3 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران

چکیده

پسیل معمولی پسته (Hem., Psyllidae) Agonoscena pistaciae Burkhardt & Lauterer مهمترین آفت باغات پسته در ایران محسوب می­شود. این آفت سبب افت کمی و کیفی محصول پسته شده و به عنوان یک  مشکل جدی، سالیانه هزینه هنگفتی را به باغداران تحمیل می­کند. کاربرد سموم شیمیایی متدوال روی این آفت به دلیل اثرات سوء زیست محیطی، مقاومت آفت و باقیمانده سموم در محصول جای خود را به تدریج به ترکیبات  کم خطرتر می­دهند. در این راستا تحقیقی جهت بررسی اثر پودرهای معدنی خاک دیاتومه و سیلیس در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت. تیمارها شامل محلول­پاشی کامل درختان پسته با سه غلظت­ خاک دیاتومه (4، 6 و 8 در هزار) و دو غلظت سیلیس (4 و 8 در هزار) و تیمار شاهد (آب، بدون پودرهای معدنی) بود. شمارش­ها 3، 8، 13، 18، 21 و 28 روز بعد از محلول­پاشی با شمارش تعداد تخم و حشرات کامل آفت روی سطوح پشتی و رویی برگهای جمع آوری شده به طور تصادفی انجام گرفت. همه تیمارها در تمام تاریخهای نمونه برداری در مرحله تخم تاثیر معنی داری را نشان دادند و بهترین کارایی در دو تیمار دیاتومه 6 در هزار (+دایمیتیکون) و 8 در هزار، 8 و 13 روز پس تیمار مشاهده شد. بر روی حشرات بالغ نیز تنها در 3 و 8 روز بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده شد و دو تیمار فوق در  18 و 23 روز پس از تیمار بیشترین  تاثیر را نشان دادند. براساس نتایج این تحقیق به طور عمومی غلظت­های مختلف خاک دیاتومه بیشترین تاثیر را روی مرحله تخم و حشرات بالغ آفت دارا بودند.
 

کلیدواژه‌ها