شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره شناسی،گروه گیاهپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه پارازیتولوژی، واکسن و سرم سازی موسسه تحقیقات رازی،سازمان تحقیقت،آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، البرز، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه گیاهپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در اکثر کشورهای آسیایی حشرات خوراکی به عنوان یک منبع جایگزین پروتئین حیوانی مصرف می­گردند. از آنجا که شواهد محدودی در مورد ایمنی آنها به ویژه از جنبه های میکروبیولوژیکی وجود دارد، تلاش شد تا با ارزیابی سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) در شرایط آزمایشگاهی، این مورد ارزیابی گردد. کلنی اولیه سوسک میل ورم از بازار محلی ساری- ایران خریداری گردیده شد. نمونه های میکروبی از هر دو سطح بدن و روده ها تهیه شد. نمونه ها بصورت جداگانه در محیط کشت نوترینت آگار  (NA) کشت داده و در دمای 27 درجه سانتیگراد بمدت 24-72 ساعت انکوبه شدند. کلنی ها متمایز انتخاب و خالص سازی شدند. براساس ویژگی های فنوتیپی، پاسخ حساس (HR)  روی برگهای شمعدانی و همچنین آنالیز توالی ژن 16s rRNA، جدایه ها به دو گروه طبقه بندی شدند. جدایه­های بیماری زا به عنوان Bacillus cereus ، Staphylococcus sp. ، Pseudomonas aeruginosa ، Enterobacter asburiae ، Bacillus firmus و Serratia marcescens  شناسایی شدند. در حالی­که، باکتریهای Enterobacter cloacae و Bacillus thuringiensis بعنوان باکتری های غیر بیماریزا تعیین شدند. بدون شک وجود میکروب های بیماری زا در میکرو فلور لارو میل ورم با مصرف مستقیم و غیرمستقیم حشرات ممکن است تهدیدی برای سلامت انسان و حیوان ایجاد کنند.این یافته ها بیانگر اجرای برخی از روش های فراوری بمنظور کاهش یا ریشه کن کردن خطرات آلودگی میکروبی در رژیم های غذایی با استفاده از حشرات طبیعی را نشان میدهد.
 

کلیدواژه‌ها