مطالعه ذخیره‌سازی در سرما بر پار‌امترهای مختلف زیستی زنبورHabrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) درشرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته، کارشناس ارشد، حشره شناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اراک

2 استادیار، گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

3 دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، واحد خرم آباد

چکیده

کرم غوزه پنبه و کرم پیله خوار نخود از مهم­ترین آفات در خاورمیانه است. زنبورHabrobracon  hebetor  از جمله پارازیتوئید­های مهم که در بسیاری از نقاط کشور برای کنترل آفات تکثیر و رها سازی می­شود. در این پژوهش تاثیر ذخیره سازی در سرما روی پارامترهای های زیستی این زنبور از جمله درصد پارازیتیسم، تولید مثل، درصد نرزایی و طول عمر در دمای 5 درجه سلسیوس در ذخیره سازی به مدت­های 5 ، 10 ، 15 ،20 ،25 روز، روی زنبورها در شرایط آزمایشگاهی بر لاروهای 30 روزه پروانه بیدآردAnagasta­ Kuehnilla (Zeller)  در شرایط دمایی 26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  5± 60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج  بیشترین  میزان درصد پارازیتیسم (67 / 98 درصد)، تولیدمثل (20 / 28 عدد زنبور نر و ماده کامل)، طول عمر بالغین (60/7 روز) در ذخیره سازی به مدت 5 روز مشاهده شد که با سایر زمان­های ذخیره سازی اختلاف معنی­داری نشان داد. همچنین داده­ها نشان داد مدت زمان ذخیره سازی روی درصد نرزایی داده­ها بی تاثیر و اختلاف معنی­داری مشاهده نشد. این نتایج حاکی از آن است ذخیره سازی در مدت زمان 5 روز شرایط مطلوب تری برای پرورش و تولید انبوه زنبورH. hebetor   فراهم می­کند و در افزایش عملکرد این عامل کنترل بیولوژیک در کنترل آفات اهمیت زیادی دارد.
 

کلیدواژه‌ها