ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

3 پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

4 عضو هیات علمی و مربی پژوهش در مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی (مشهد)

5 عضو هیات علمی واستادیارپژوهش ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده

تاثیرسه غلظت (5/0، 6/0، 7/0 در هزار) ماده موثره بیفنازیت درمقایسه با کارائی کنه­کش فنازوکوئین، اسپیرودایکلوفن، فن پیروکسی میت، فن پروپاترین علیه جمعیت کنه قرمز اروپائی روی رقم قرمز سیب درختی و دشمنان طبیعی همزیست دراستان­های آذربایجان غربی (ارومیه)، شرقی (مرند)، اردیبل (مشکین شهر)، خراسان رضوی (گلمکان) مطالعه شد. از سه تکرار و هر تکرار با چهار درخت در طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی استفاده شد. محلول­پاشی با مشاهده میانگین جمعیت 5 کنه  و30 درصد آلودگی نمونه برگ­ها انجام و کارائی هر تیمار با جمع آوری تصادفی 50 نمونه برگ در فواصل یک روز قبل و 7 و14و21و 28 روز بعد و شمارش جمعیت کنه درسطح فوقانی برگ صورت گرفت. میانگین کنه روی درختان سیب قبل از محلول­پاشی درآذربایجان غربی01/3 کنه تا 78/7 کنه، خراسان رضوی 70/6 کنه تا 15/28 کنه، آذربایجان شرقی 3 کنه تا 66/36 کنه و در اردیبل از 43/17 تا 83/26 کنه ثبت شد. بیشترین تلفات کنه از تاثیر بیفنازیت تا 21 روز بعد 33/94 درصد و 85/94 درصد غلظت 7/0 و 5/0 در هزار در ارومیه وگلمکان، تا 14 و 7 روز بعد 90/99 درصد و 71/68 درصد برای غلظت 7/0 در هزار درمرند و  مشکین شهر ثبت شد. تاثیر بیفنازیت روی دشمنان طبیعی (کنه­های شکارگر، سن و تریپس شکارگر) درختان سیب در مشکین شهر باعث کاهش ولی موجب حذف آن­ها نشد. از غلظت­های 6/0 و 7/0 درهزار بیفنازیت می­توان در شروع آلودگی درختان سیب به میانگین کمتر از 5 کنه قرمز اروپایی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها