بررسی تأثیر استفاده از آفت‌کش‌های جدید و مرسوم بر کنترل و پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی در منطقه شمال استان گلستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 کارشناس حفظ نباتات استان گلستان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی به آفتکش­های مرسوم در منطقه شمال استان گلستان می­باشد که در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. سموم مورد استفاده شامل مالاتیون 57% EC با دزهای 500 و 1000 سی‌سی در هکتار، دلتامترین 5/2% EC با دزهای 200 و 500 سی‌سی در هکتار و لامبدا سی­هالوترین با دز‌های 100، 150 و 200 سی‌سی در هکتار می­باشند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین­های اثر سموم نشان داد که بیش‌ترین تعداد    پوره­های تلف شده در استفاده از سم لامبدا سی­هالوترین 200 و 150 سی‌سی در هکتار و کم‌ترینِ آن در استفاده از سم مالاتیون با دز 500 سی‌سی در هکتار مشاهده گردید. با توجه به تلفات پوره­ی ملخ در بین تیمارهای مختلف، می­توان عنوان کرد که این سم قابل توصیه در منطقه گنبدکاووس بوده و سم مالاتیون با توجه به کم­ترین میزان تلفات، قابل توصیه در این منطقه نمی­باشد.
 

کلیدواژه‌ها