فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

2 گروه حشره شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم ، ایران

چکیده

سنکهای Anthocoridae از عوامل کنترل بیولوژیک در اگرواکوسیستم­ها هستند. ضمن مطالعه­ای، پراکنش و فراوانی فصلی گونه­های جنس Orius روی محصولات زراعی، درختان، گلها و علفهای هرز در استان فارس، طی سالهای 1395- 1397 مورد بررسی قرارگرفت. گونه­های Orius albidipennis (Reuter), Orius laticollis discolor (Reuter), Orius laticollis laticollis (Reuter), Orius horvathi (Reuter) , Orius minutus (Linnaeus), Orius vicinus (Ribaut), Orius retamae Noualhier, Orius laevigatus inaequalis*Wagner, Orius laevigatus laevigatus (Fieber), Orius laevigatus maderensis* (Reuter), Orius  niger aegyptiacus Wagner, Orius niger niger (Wolff), Orius  piceicollis* (Lindberg) ، از 50 منطقه و روی 63 میزبان گیاهی جمع شدند که گونه­ها و زیرگونه­های * دار، برای ایران جدید می­باشند. شاخص تنوع سیمپسون در فصلهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 954/3، 082/4، 793/3 و 1 برآورد شد. تنوع فصلی گونه­های جنس Oriusدر تابستان بالاتر بود. زیرگونه O. niger niger در تمام سال فعال بود. به استثنای گونه­های O.  piceicollis, O. retamae و زیرگونه O. laevigatus inaequalisکه فقط در تابستان فعال بودند، دیگر گونه­ها در بهار، تابستان و پاییز فعالیت داشتند. زیرگونه O. niger niger وگونه O. albidipennis بیشترین سنکهای جمع شده بودند. بنابر نتایج O. niger niger و             O. albidipennis به خوبی با شرایط آب و هوایی و تنوع زیستی در استان سازگارند و می­توانند به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک درمزارع مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها