بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گروه گیاه پزشکی

2 فارغ التحصیل دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 دانشیار، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه کرمان

4 دانشیار عضو هیتت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

5 استاد، عضو هیات دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی گروه حشره شناسی کشاورزی

چکیده

در حال حاضر استفاده از آفت کش‌های شیمیایی روش اصلی کنترل حشرات است. به کارگیری فناوری نانو سبز در تولید سموم آفت کش جدید می‌تواند به عنوان روشی مکمل در کنترل آفات مورد توجه و استفاده قرار گیرد. از این رو در پژوهش حاضر از نانو ذرات نقره گیاهی تولید شده از عصاره پوست گیاه پرتقال Citrus sinensis استفاده شد. ویژگی‌های نانو ذرات تولید شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) پراش اشعه XRD ، اسپکتوفتومتری تعیین گردید. اثرات حشره کشی نانو ذرات نقره بر روی شته برگ برنج در شرایط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار هر تکرار شامل 20 شته بالغ با پنج غلظت (ppm 5/12، 25، 50، 100، 169) به روش Filter paper residue صورت گرفت. تجزیه رگرسیونی پروبیت داده ها نشان داد که مقدارLC50 برابرPPM 08/30 و LT50، 69/2 روز تخمین زده شد . اثرات نانو ذرات نقره بر روی بافت کبد و کلیه 32 سر موش آزمایشگاهی 4 گروه (ppm0، 42، 48، 169) هشت تایی به مدت سه ماه از طریق تزریق درون صفاقی صورت گرفت. بررسی بافت شناسی کبد و کلیه ارتشاح سلولی‌های آماسی، هایپرپلازی سلول‌های کوپفر، پر خونی، دژنرسانس در سلول های کبدی و افزایش تعداد کانون‌های لنفوسیتی در بافت کلیه را نشان داد. همچنین میزان آنزیم‌­های SGOP, SGPT و ALK نیز در مواجه با نانوذرات نقره افزایش(p < 0.05) پیدا کرد. بطور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که به کارگیری نانوذرات نقره با توجه به فراگیری وسیع آن دارای اثرات زیان بار زیست محیطی است.
 

کلیدواژه‌ها