مقایسه کارایی حشره‌کش جدید روی‌آگرو با حشره‌کش‌های مالاتیون و هگزافلومرون جهت کنترل سوسک برگ‌خوارغلات Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) در شرایط مزرعه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

2 محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

3 کارشناس بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

سوسک برگ­خوار غلات ( لما) Lema melanopaیکی از متداول­ترین آفات شرق استان گلستان است. لاروها اغلب برگ پرچم را که بیشترین تاثیر را در عملکرد مزارع گندم دارد را به منظور تغدیه ترجیح می­دهد. یکی از جدیدترین حشره­کش­های ارگانیک، حشره­کش روی­آگرو بانام تجاری ماترین است، بنابراین در این پژوهش کارایی حشره­کش جدید ماترین با غلظت­های یک و دو در هزار با حشره­کش­های مالاتیون وهگزافلومورن دو در هزار به همراه شاهد روی لارو این آفت در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج تیمارمورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری­ها یک روز قبل، 3، 5، 10 و 14 روز بعد از اعمال تیمارها انجام شد و همچنین در شرایط آزمایشگاهی LC50راروی لارو سن دوم و سوم این آفت با استفاده از نرم­افزار Polo-Pc تعیین گردید. نتایج نشان داد که حشره­کش ماترین با غلظت بالا کارایی مشابه مالاتیون داشته و همچنین عملکرد ماترین در غلظت دوم با هگزافلومرون با یکدیگر تفاوت معنی­داری در زمان­های مختلف نداشتند. میزان LC50  حشره­کش ماترین روی لارو سن دوم 23/57 پی­پی­ام و برای لارو سن سوم این آفت 79/106پی­پی­ام محاسبه گردید. بطور کلی نتایج بیانگر این نکته است که حشره­کش جدید ماترین توانایی کنترل این آفت را به خوبی حشره­کش پر خطر مالاتیون داشته و می­تواند جایگزین بسیار مناسبی برای آن باشد با توجه به اینکه منشا این حشره­کش از عصاره گیاه تلخه بیان است، تاثیر سو بیار اندکی روی محیط زیست دارد.

کلیدواژه‌ها