بررسی اثر نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale ) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی بر حشره بالغ و لارو شپشه آرد (Tribolium confuse; Coleoptera;Tenebrionidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حشره‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه شیمی تجزیه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

گندم از محصولات استراتژیک بوده و به طور عمده برای تولید نان که از محصولات پر مصرف جامعه محسوب می شود به مصرف می رسد، اهمیت اقتصادی گندم و آرد چه از نظر تولید و چه از نظر تعذیه در دنیا بیش از سایر محصولات کشاورزی است. گندم مهم ترین گیاه روی زمین بوده و سازگاری زیادی با اقلیم های مختلف دارد.  شپشه آرد(Tribolium confusum) در ایران در همه انبارها، آسیاب ها و نانوایی های غیربهداشتی، به فراوانی دیده می شود. این گونه حشره در اغلب نقاط دنیا به فراوانی دیده می شود. خاستگاه اصلی آن احتمالاً هندوستان می باشد. به منظور حفاظت محصولات انباری از حمله آفات، ترکیبات شیمیایی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. اما به طور کلی استفاده از این ترکیبات مشکلات جدی و رو به افزایش از قبیل ایجاد مسمومیت در پارازیتوئیدها، شکارگران، حشرات گرده افشان، ماهی و انسان و احتمالا مرگ و میر آن ها را به دنبال داشته است. از این رو، در این تحقیق کارایی نانو کپسول روغن زنجبیل با دیواره پلیمری صمغ عربی به عنوان شاخص تغذیه شپشه آرد مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد کهاستفاده از نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل به عنوان حشره­کش در تیمارهای مختلف نتیجه تاثیر گذار داشته و مرگ و میر شپشه آرد را 100% نمود.

کلیدواژه‌ها