تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حشره‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

افزایش جعمیت از چالش­‌های مهم جهان که با محدودیت منابع و افزایش قیمت موادغذایی و پروتئینی مواجهه شده است. استفاده از حشرات به عنوان غذا و خوراک برای انسان، دام و طیور می‌تواند راه‌حل مناسبی در جهت کمک به این بحران جهانی باشد. کرم زرد آرد به عنوان یکی از رایج‌ترین منابع غنی از پروتئین با کیفیت بالا، که برای تغذیه حیوانات کوچک، پرندگان  و ماهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق، پنج رژیم غذایی متفاوت در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سیلسیوس و رطوبت نسبی 5±60، دوره نوری 16:8 ساعت (روشنایی: تاریکی)) برای پرورش کرم زرد آرد استفاده شد. در این تحقیق سبوس گندم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. این آزمایشات نشان دهنده نرخ ذاتی رشد و همچنین نرخ متناهی به طور معناداری در تیمار با رژیم غذایی گندم وگندم خرد شده نسبت به شاهد افزایش داشته و همچنین رژیم غذایی گندم و گندم خردشده باعث افزایش معنی­دار نرخ خالص و ناخالص افزایش جمعیت شده است، اما رژیم غذایی مقوا و نان خشک پودرشده این دو پارامتر را به طور معناداری در مقایسه با شاهد کاهش داشته است. بنابراین رژیم غذایی مقوا و نان خشک پودرشده دارای اثرات منفی بر ویژگی­های زیستی کرم زردآرد داشته و رژیم غذایی گندم و گندم خردشده باعث ایجاد اثرات مثبت بر ویژگی­های زیستی کرم زردآرد بود. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد پرورش کرم زرد آرد روی رژیم‌های غذایی مختلف اثرات معنی‌داری روی چرخه زیستی کرم زرد آرد دارد و رژیم غذایی گندم و گندم خردشده می‌تواند در آینده یک رژیم غذایی مناسب با هزینه بسیار پایین‌تر و با زحمت کمتر برای پرورش کرم زرد آرد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها