فاز و بررسی‌های جدید دلایل انتشار ملخ صحرایی Schistocerca gregaria (Forskal, 1775) (Orthoptera; Cyrtacanthacridinae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان بصیری، کوی ییلا، شماره 18، آپارتمان 6، کد پستی 194963196

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تغییر فاز ملخ صحرایی از فرم انفرادی به مهاجر در اثر استرس­های محیطی از طریق ایجاد تغییرات وراژنتیکی             (اپی ژنتیک) به وجود می­آید. این کاراکتر مهاجرتی با خاصیت برگشت پذیری حداکثر طی سه نسل ایجاد می­شود. افزایش جمعیت، کم شدن میزبان­های گیاهی یا تخریب خرد زیستگاه­های مناسب برای زندگی فاز انفرادی از عوامل مهم استرس زای محرک می باشند. تغییرات وراژنتیکی موجب تغییر مولکولی شبکه اندوپلاسمی سلول ها و متیل دار شدن" آر ان ای" می­گردد. از 319متابولیت موجود در ملخ صحرایی، متابولیت های کارنیتین و مشتقات اسیل نقش مهمی در تغییر فاز این حشره دارند. با توجه به نقش استرس­ها در زیستگاه ای اولیه در به حرکت در آوردن جمعیت عظیمی از ملخ­های صحرایی، برای پیش بینی طغیان و کنترل این آفت خطرناک باید مطالعات بیشتری بر روی عوامل استرس زا در زیستگاه­های فاز انفرادی انجام گردد. این مقاله مروری است بر مطالعات جدید چگونگی انتقال اثر عوامل استرس زای محیطی بر روی تغییرات وراژنتیکی، فیزیولوژیک و هورمونی ملخ های صحرایی در تبدیل فاز انفرادی به مهاجری.

کلیدواژه‌ها