تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه حشره شناسی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات تهران.

2 دانشجوی دکتری حشره شناسی،گروه حشره شناسی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس ،شیراز.گروه حشره شناسی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 استادیار،گروه حشره شناسی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ازاد اسلامی،واحد شیراز

چکیده

اتیون یک حشره­کش طیف وسیع است که معمولا برای کنترل آفات پسته(Pistacia Vera L. )مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده گسترده از آفتکشها روی میوه پسته نگرانی زیادی را در مورد باقیمانده آفتکش­ها به وجود آورده است.در این مطالعه اشعه UV و فوتوکاتالیست TIO2 به عنوان عوامل تجزیه کننده ، جهت تجزیه تدریجی اتیون مورد استفاده قرار گرفتند.آزمایش در دو حالت اسپری آفتکش بر کاغذ صافی و میوه پسته انجام شد.براساس یکسری پیش آزمایش ،کاغذهای صافی آغشته به اتیون در زمانهای مناسب (5 ، 10 و 20 ساعت )داخل راکتور در معرض اشعه یو وی قرار گرفتند و پس از خارج شدن باقیمانده آفتکش روی انها اندازه گیری شد.درصد تجزیه اتیون در زمانهای یادشده به ترتیب (9.29، 24.77 و 33.49 درصد) تعیین گردید.در نهایت 2 لامپ UV در حضور و عدم حضور TIO2(200mg/ml)  برای تجزیه تدریجی اتیون در میوه پسته استفاده شدند.همه تیمارها بازده متعادلی برای حذف اتیون از کاغذ صافی و میوه پسته داشتند. بازده به­طور مثبت متاثر از تعداد لامپ uv و حضور TIO2 بود.اگر چه این آزمایش پتانسیل مثبت اشعه UV و TIO2را در تجزیه تدریجی اتیون در پسته نشان داد لذا مطالعات آتی برای بهینه  سازی شرایط تجربی در تجزیه تدریجی لازم است.

کلیدواژه‌ها