ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسان ارشد مدیریت حفظ نباتات فارس، شیراز

2 کارشناسان شرکت بایر پارسیان، تهران

چکیده

سرخرطومی­حنایی­خرما با نام علمی Rhynchophorus ferrugineus Olive. (Col,: Dryophthoridae) مهمترین و خطرناک­ترین آفت قرنطینه داخلی ایران می­باشد. لاروها با تغذیه از بافت (آوندها) و خالی کردن تنه باعث مرگ درختان می­شوند. روش­های شیمیایی کنترل آفت (سم­پاشی، تزریق سم به تنه، ضدعفونی تنه و استفاده از سموم خاک کاربرد) از برنامه­های مدیریت تلفیقی(IPM) می­باشد. این تحقیق به منظور بررسی و کارایی حشره­کش فلوپیرادیفورون20% با نام تجاری سیوانتو و دستگاه تزریق (سرنگ اتوماتیک 5 میلی­لیتری ابتکار و بازطراحی نویسنده) و روش تزریق به تنه برای کنترل سرخرطومی­حنایی­خرما در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد بین تیمارها از نظر جمعیت لاروهای مرده، زنده و حشره­بالغ در سطح 1 درصد تفاوت معنی­دار وجود دارد. بطوریکه تیمار­های سم فلوپیرادیفورون20% با غلظت تزریق100 میلی­لیتر (20 گرم ماده موثره) به همراه 100 میلی­لیتر آب و سم فلوپیرادیفورون20% با غلظت تزریق 100 میلی­لیتر (20 گرم ماده موثره) به ترتیب با میانگین 7/9 و 3/8 عدد به ازای هر نفر درخت خرما بیشترین تاثیر را در کنترل لاروهای آفت در مقایسه با تزریق سم کنفیدور و سم­پاشی سم فلوپیرادیفورون20% روی تنه داشت. نتایج تجربی نشان داد که تزریق حشره­کش روشی موثر جهت کنترل آفت بوده و برای اجرای این روش می­توان از دستگاه سرنگ اتوماتیک 5 میلی­لیتری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها