اثر دور کنندگی گیاهان بر جمعیت سفید بالکAleuroclava jasmini در فضای سبز شهری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بیماری شناسی گیاهی

2 دکتری حشره شناسی،اداره فضای سبز شهرداری تهران منطقه7

3 کارشناس ارشد گیاهان زینتی، اداره فضای سبز شهرداری تهران منطقه 7

چکیده

سفیدبالک jasmini sensu latoAleuroclavaمهم ترین آفتدرختان توت در چند سال اخیر فضای سبز شهر تهران می باشد. تعداد زیادی از گیاهان دارای اثرات فیزیولوژیک و رفتاری مانند دورکنندگی و بازدارندگی روی آفات می باشند. اثرات آن ها برای اولین بار با کاشت مستقیم گیاهان رزماریRosmarinus officinalis، اسطوخودوسLavandula angustifoliaو شمعدانی Pelargonum hortorum و نحوه استقرار سفیدبالک‌های توت بر روی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق با رها سازی سفیدبالک های توت درون قفس های چوبی در شرایط کنترل شده به مدت سه روز تعداد بالغین مستقر شده سفیدبالک و تخم گذاری آن‌ها بر روی برگ گیاهان ذکر شده در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به­دست آمده میزان استقرار آفت روی گیاهان مورد آزمایش کمتر از شاهد بود. همچنین تخم ریزی بر روی هیچ کدام از تیمارها مشاهده نشد. بنابراین این گیاهان علاوه بر ممانعت از تخم گذاری آفت اثر دورکنندگی و بازدارندگی مناسبی دارند و می توانند به صورت یک راهکار کنترلی در فضای سبز شهری به کار روند.

کلیدواژه‌ها