بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون‌های آن بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دو نقطه‌ای(Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشگاه آزاد اراک

3 دکترای حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سیلیکون و فرمولاسیون­های آن  بر روی پارامترهای بیولوژیکی و تراکم کنه تارتن دونقطه­ای (Tetranychus urticae) روی پنج رقم لوبیا است. روش تحقیق مطالعات آزمایشگاهی است که در قالب طرح فاکتوریل (فاکتور اول رقم لوبیا و فاکتور دوم نوع سیلیکون مصرفی) اجرا می­گردد. ارقام لوبیا مورد آزمایش شامل 5 رقم لوبیا قرمز، چشم بلبلی، سفید، چیتی و سیاه می­باشند. جهت انجام آزمایش برای هر رقم لوبی 20گلدان در نظر گرفته شده است (جمعاً 100 گلدان). ترکیبات سیلیکونی مورد استفاده در آزمایشات شامل کود مایع بر پایه سیلیکون، سیلیکات پتاسیم مایع، سیلیکات کلسیم پودری است. از هر 20 گلدان مربوط به یک رقم لوبیا 5 گلدان به­عنوان شاهد در نظر گرفته شده و روی 5 گلدان سیلیکات پتاسیم مایع، روی 5 گلدان دیگر سیلیکات کلسیم پودری و در نهایت روی 5 گلدان آخر کود مایع بر پایه سیلیکون استفاده گردید. سپس از هر گلدان 10 برگ در یک پتری دیش قرار گرفته و روی برگ­ها به تعداد مساوی 50 کنه­های بالغ نر و ماده قرار داده شده است و پتری­ها در دستگاه انکوباتور با دمای 5±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 10±60 درصد قرار داده­ شدند. سپس طی 18 روز، تعداد کنه بـالغ در رو و پشت کلیه­ی برگ­های هر پتری و تعداد تخم در رو و پشت  آن­ها با کمـک میکروسـکوپ تشریحی شمارش گردیدند و پارامترهای بیولوژیکی و درصد زنده مانی هر یک از مراحل رشدی کنه­های موجود در هر رقم لوبیا تحت ترکیب سیلیکونی خاص تا مرگ آخرین کنه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار23  SPSS و برای رسم نمودارهای جداول با استفاده از نرم افزار Excel استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که به ترتیب بیشترین تأثیر استفاده از سیلیکون و فرمولاسیون های آن در پرورش لوبیا شامل کود مایع بر پایه سیلیکون، سیلیکات پتاسیم مایع، سیلیکات کلسیم پودری است که باعث کاهش نسبت بقاء یا زنده مانی و امید به زندگی و کاهش تبدیل تخم به لارو، و تبدیل لارو به پوره و تبدیل پوره به کنه شده است.

کلیدواژه‌ها