قدرت کشندگی و قابلیت اختلاط باکتریBacillus thuringiensis با قارچ‌های Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در کنترل آفات انباری خرما (Oryzaephilus surinamensis و Ephestia kuehniella)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه گیاهپزشکی کشور

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد شیراز

3 گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ،ایران

کلیدواژه‌ها