ارزیابی توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی آنزیم‌های سیتو‌کرمP450 در قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،

چکیده

توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی و روابط فیلوژنتیکی بین ژن­های کد کنندة هفت آنزیم­ سیتو‌کرمP450  متعلق به قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana  جدایة ATCC90517 موجود در بانک ژن مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج BLASTN، بیشترین میزان شباهت هفت توالی مورد بررسی با ژن­‌های B. bassiana  جدایة ARSEF (84-100درصد) و سپس قارچ‌­های Cordyceps militaris و Isaria fumosorosea (76-89 درصد) مشاهده شد که مطابق نتایج BLASTP بود. محاسبة میزان درصد شباهت توالی‌­ها با یکدیگر با استفاده از برنامه SIAS نشان داد که تنها توالی اسید‌آمینه‌ پروتئین‌­های مربوط به دو ژن CYP52X1 وCYP52G11  بالای 47 درصد شباهت نشان دادند که در یک خانواده (CYP52) قرار گرفتند توالی­های مرتبط با خانواده‌های مختلف شباهت کمتر از 44 درصد داشتند. درخت­‌های فیلوژنتیکی رسم شده با استفاده از نرم‌افزار  IQ-tree v.1.6بر مبنای نوکلئوتید و اسید آمینه نشان دادند که CYP53A26 و CYP617N1 با بیشترین میزان شباهت به یکدیگر در یک گروه جداگانه قرار گرفتند. سایر ژن‌­های P450 نیز با هم در یک گروه بودند. تعیین ویژگی‌­های پروتئینی و نواحی حفاظت شده در هفت آنزیم سیتوکرم P450 در قارچ B. bassiana  به دلیل نقش آن‌­ها در اتصال به آهن بسیار مهم و ضروری است. حضور اسید آمینه‌­های متنوع با خصوصیات مختلف در نواحی حفاظت شده توانسته دامنة میزبانی این قارچ را در کنترل حشرات آفت افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها