معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ،ایران

2 گروه حشره شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم ،ایران

چکیده

طی مطالعه ای سنک های جنس   Orius Wolff, 1811 (Hemiptera: Anthocoridae)در استان فارس طی سال های 97-95 مورد بررسی قرار گرفتند. این حشرات مفید هستند و به عنوان اعضای طبیعی فون شکارگران و به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در بسیاری از اگرواکوسیستم ها مورد اهمیت می باشند. نمونه های سنک های جنس Orius  از مناطق مختلف استان فارس (در جنوب ایران) جمع آوری شدند و در محلول الکل 75% و گلیسیرین 5% نگه داری شدند. سپس از پارامر حشرات نر و لوله جفت گیری حشرات ماده با استفاده از مایع هویر اسلاید تهیه شد و مشخصات نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق 8 گونه شناسایی شدند که گونه(Lindberg, 1936)  Orius piceicollis و زیر گونه Orius laevigatus maderensis (Reuter,1884)  نخستین بار از ایران گزارش شد. خصوصیات تشخیصی، زیستگاه و عکس DIC  ژنیتالیای حشرات نر و ماده گونه های جمع آوری شده تهیه شدند. اگر چه شناسایی این سنک ها تا کنون بر پایه ژنیتالیای حشرات نر استوار بوده است اما بر اساس نتایج این تحقیق، لوله جفت گیری حشرات ماده می تواند به عنوان یک مشخصه قابل اطمینان، به همراه خصوصیات پارامر حشره نر در شناسایی سنک های جنس Orius  مورد استفاده قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها