مطالعه مقدماتی تاثیر کائولین در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه گرمسار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه آزاد اراک

چکیده

کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyrallidae)، مهمترین آفت باغ­های انار کشور است که موجب افت کمی و کیفی محصول می­گردد. استفاده از پوشش نازک کائولین می­تواند در کاهش خسارت آفت کرم گلوگاه انار و آفتاب­سوختگی میوه­ها موثر باشد. به­همین منظور، در سال 1388، آزمایش مقدماتی تاثیر کائولین (سپیدان®WP) مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمایش، غلظت­های مختلف کائولین (شامل 5/2، 5، 10 و 15 درصد به همراه شاهد) در 4 نوبت متوالی به فواصل 4 تا 5 هفته به­صورت محلول­پاشی درختان مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج به­دست آمده، میزان آلودگی به آفت کرم گلوگاه انار در تیمارهای شاهد و کائولین 15 درصد، به ترتیب، 3/9 و 5/2 درصد بود. همچنین در تیمارهای محلول­پاشی شده با پودر کائولین، مقدار آفتاب­سوختگی میوه­ها کاهش یافته بود. علاوه بر این، مطالعات نشان داد که کاربرد کائولین، موجب کاهش میزان ریزش گل و میوه، میزان ترکیدگی میوه­های انار و نیز خسارت شته­های انار گردیده است. لذا کاربرد کائولین می­تواند در کاهش عوامل زنده و غیرزنده خسارت­زای درختان انار موثر باشد.

کلیدواژه‌ها