تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات فارس

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

3 مربی پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی فارس

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی نقش زنبورعسل و سایر حشرات گرده­افشان در تشکیل میوه و تعیین درصد دگرگشنی باغ­های سیب گلاب در دو باغ در شیراز (مناطق جوادیه و قدوسی شیراز) در فاصله زمانی اواخر زمستان 1387 تا اواخر تابستان 1388 اجرا شد. باغ شماره 1 فاقد کندوی زنبورعسل بود و در تیمار a، تعداد 24 شاخه دارای گل­آذین مشابه با تعداد گل یکسان انتخاب و در داخل توری قرار داده شد. در زمان گلدهی تعداد سه عدد زنبورعسل کارگر در داخل توری­ها قرار داده شد. در تیمار b، برای ممانعت از حضور حشرات، گل­ها با پاکت­های کاغذی مخصوص پوشانده شدند. در تیمار شاهد، گل­های شاخه­های انتخاب شده بدون هرگونه پوششی بودند. در باغ شماره 2، در زمان گلدهی دو کندوی زنبورعسل در باغ قرار داده شد. در تیمار a برای جلوگیری از هر گونه گرده­افشانی توسط حشرات، تعداد 24 شاخه گل با پاکت­های کاغذی مخصوصی پوشانده شدند. در تیمار شاهد، گل­ها در معرض زنبورهای عسل قرار داشتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در باغ شماره 1 اثر تیمارها بر درصد تشکیل میوه معنی­دار بود و میانگین تیمار a (استفاده از پوشش تور) با تبدیل 54% گل­ها به میوه در کلاس "a" و تیمارهای b و شاهد به ترتیب با 2/7% و 4/20% در کلاس"c"  و "b" قرار گرفتند. در باغ شماره 2 نیز 51% گل‌های شاهد و 6/1% گل‌های تیمار پوشاندن گل­ها با پاکت کاغذی به میوه تبدیل شدند. در نهایت ضرورت استفاده از زنبورعسل در مدیریت باغات سیب گلاب تایید شد.

کلیدواژه‌ها