مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه رازی کرمانشاه

4 دانشگاه آزاد اراک

5 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده

شب‌پره هندی Plodia interpunctella (Hubner)(Lep.: Pyralidae) از آفات مهم انباری خرما در ایران و بسیاری از مناطق جهان می‌باشد. پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل این آفت روی سه رقم خرما (زاهدی، شهابی و کبکاب) مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی در دمای 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±45 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. امید به زندگی شب‌پره در مرحله تخم روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب 45/44، 29/52 و 89/47 روز محاسبه شد. نرخ ناخالص باروری روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب 1/172، 2/160 و 0/121 تخم به ازای هر ماده محاسبه گردید. بین میانگین نرخ ناخالص باروری روی ارقام مختلف خرما تفاوت معنی‏دار مشاهده نشد. نرخ خالص زادآوری روی رقم زاهدی با 4/96 بیشتر از سایر ارقام بود. کمترین مقدار این پارامتر روی رقم کبکاب 84/43  محاسبه شد که تفاوت معنی‏داری با ارقام شهابی و زاهدی داشت اما بین ارقام زاهدی و شهابی تفاوت معنی‏دار مشاهده نشد. نرخ تعداد تخم در روز و تعداد تخم بارور در روز در شب‌پره‏های پرورش یافته روی رقم زاهدی به ترتیب 09/25 و38/22 تعیین شد که بیشترین مقدار را در بین ارقام مورد مطالعه نشان داد.

کلیدواژه‌ها