بخشی از فون آفات و بندپایان مفید گیاهان دارویی و مرتعی در اصفهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی

چکیده

طی سال­های 1378تا 1382 مزارع گیاهان دارویی در ایستگاه­های تحقیقات کشاورزی و منابع­طبیعی شهید فزوه، کبوترآباد و جنت‌آباد اصفهان و باغ گیاه­شناسی کاشان بازدید و با استفاده از روش­های مختلف، آفات و جانوران مفید موجود جمع‌آوری شد. تعدادی از نمونه‌های جمع‌آوری شده با استفاده از منابع معتبر شناسایی و سایرین به موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور و دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال شد. در این بررسی جمعا 41 گونه آفت و 21 گونه حشره مفید از روی 40 گونه گیاه دارویی و مرتعی جمع‌آوری وشناسایی گردید که به­شرح زیر می­باشد:
الف) آفات:
Class: Insecta
Order: Lepidoptera
Pieris rapae Lecerf, Helicoverpa armigera Huebner, Caradrina exigua Hüebner, Agrotis segetum Schiff, Plusia gamma L., Eublemma parva Hüebner
Order: Orthoptera
Aiolopus sp., Acrotylus sp., Sphingonotus sp., Heteracris sp., Gryllotalpa gryllotalpa L.
Order: Coleoptera
Sitona humeralis Steph., Sitona puncticollis Steph., Apion aestivum Schiff., Larinus flavescens Germ., Larinus liliputanus Fst., Spermophagus sericeus Geoffr., Anthrenus verbasci L., Anthrenus vorax     Water, Anthrenus sp.
Order: Hemiptera
Graphosuma criticum L., Macrostelles leavis Ribaut, Empoasaca sp., Austroagalia sinuata Mulsant & Rey, Aphis gossypii Glover, A. nerii Boy.de.Fons., Uroleucon (Uromolan) compositae Theobald, Pleotrichophorus grandolosus Kalt., Brachycaudus helichrysi Kalt., Eucarazzia elegans Ferrari, Hyadaphis sphondyti Koch, Parlatoria ephedrae Lindinger, Ephedraphis ephedrae New.
Order: Diptera
Acanthiophilus helianthi Rossi
Order: Thysanoptera
Thrips tabaci Lindeman
Class: Arachnida
Order: Trombidiformes
Tetranychus urticae Koch
Class: Gastropoda
Order: Pulmonata
Helicella krynickii Krynicki, H. candeharica Pfeiffer 


 
 ب) دشمنان طبیعی:
Class: Insecta
Order: Coleoptera
Coccinella septempunctata L, Oenopia conglobata L., Hippodamia variegata Goeze, Adalia bipunctata L., Psyllobora vigintiduopunctata L., Scymnus syriacus Marseul, Chilochorus bipustulatus L., Stethorus punctillum weise, S. gilvifrons Mulsant 
Order: Thysanoptera
Aeolothrips fasciatus (L.), Aeolothrips intermedius Bagnall
Order: Hemiptera
Orius albidipennis (Reuter)
Order: Neuroptera
Chrysoperlla carnea Stephens
Order: Hymenoptera
Antistrophoplex conthurnatus Masi, Bracon hebetor Say
Class: Arachnida
Order:Araneae
Misumena vatia Clerk, Nigma flavescents Walckenaer, Thomisus onustus Walckenaer, Heliophanus    cupreus Walckenaer, Dictyna sp.Juvenile, Xysticus sp. Juvenile

کلیدواژه‌ها