بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

2 دانشگاه آزاد اراک

3 دانشگاه لرستان

چکیده

فون کفشدوزک‌های مزارع، باغات و مراتع شهرستان خرم آباد طی سال­های 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق در مجموع 19 گونه کفشدوزک متعلق به 11 جنس شناسایی شد که از میان آنها چهار گونه برای استان لرستان (علامت *) و یک گونه برای فون ایران (علامت **) جدید بودند. نمونه‌های جمع‌آوری شده با کمک کلیدهای معتبر و استفاده از مشخصات ظاهری و تشریح ژنیتالیای حشرات جمع‌آوری شده مورد شناسایی و تائید قرار گرفتند. گونه‌های شناسایی شده به شرح زیر می باشند:
1. Adalia bipunctata Linnaeus 1758
2. Adalia decempunctata Linnaeus 1758
3. Coccinella septempunctata Linnaeus 1758
4. Coccinella undecimpunctata Linnaeus 1758*
5. Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 1853*
6. Exochomus flavipes Goeze 1777
7. Parexochomus pubescens Kuster 1848
8. Exochomus quadripustulatus Linnaeus 1758
9. Exochomus undulatus Weise 1878
10. Hippodamia variegata Goeze 1777
11. Hyperaspis quadrimaculata Redtenbacher 1844**
12. Oenopia conglobata Linnaeus 1758
13. Propylea quatuordecimpuctataLinnaeus 1758
14. Psyllobora vigintiduopunctata Linnaeus 1758
15. Scymnus apetzi Mulsant 1846
16. Scymnus flavicollis redtenbacher 1844*
17. Scymnus syriacus Marseul 1868
18. Stethorus gilvifrons Mulsant 1850
19. Stethorus siphonulus Kapur 1948*

کلیدواژه‌ها