بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حشره شناسی، گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

2 استاد، گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

3 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

در یک بررسی فونستیک که طی سال­های ۱۳۸۹- ۱۳۸۸ روی فون کنه­های خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه­ی گچساران صورت گرفت، در مجموع ۲۰ گونه متعلق به ۱۴ جنس و ۸ خانواده جمع­آوری و شناسایی شد. از این تعداد ۳ گونه و ۱ جنس برای فون کنه های ایران گزارش جدید بود که به ترتیب با علامت * و ** مشخص گردیده­اند. در این بررسی تمام گونه­ها برای فون کنه­های استان کهگیلویه و بویر­­احمد گزارش جدید است. در زیر گونه­های جمع آوری شده به ترتیب خانواده­ها عبارتند از:

Parasitidae
Gamasodes spiniger (Tragardh, 1910)
Parasitus fimetorum (Berlese, 1904)
Vulgarogamasus oudemansi (Berlese, 1903)
Phytoseiidae
Neoseiulus barkeri (Hughes, 1948)
Rhodacaridae
Rhodacarellus silesiacusWillmann, 1935
Sessiluncus hungaricus * Karg, 1964
Veigaiidae
Veigaia nemorensis (Koch, 1839)


Ascidae
Antennoseius bacatus Athias – Henriot, 1961
Antennoseius masoviae Sellnick, 1943
Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940)
Arctoseius venustulus* (Berlese, 1917)
Asca aphidioides  (Linnaeus, 1758)
Lasioseius lawrencei (Evans, 1957)
Digamasellidae
Dendrolaelaspis sp.
Eviphididae
Iphidosoma multiclavatum** Willmann, 1956
Laelapidae
Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer (Canestrini, 1883)
Hypoaspis (Geolaelaps) nolli Karg 1962
Hypoaspis (Pneumolaelaps) sclerotarsa Costa, 1967
Hypoaspis (Pneumolaelaps) karawaiewi (Berlese, 1903)
Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua (Michael, 1891)

کلیدواژه‌ها