بررسی اثر نوع طعمه گیاهی، شکل و محل نصب تله در بهبود کارایی تله‌های فرمونی سرخرطومی حنایی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col., Dryophthoridae).

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان‌جنوبی

3 بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

سرخرطومی حنایی خرما، (Col., Dryophthoridae) Rhynchophorus ferrugineus Oliv.، یکی از مهمترین آفات نخیلات در قاره­های آسیا، آفریقا و اروپا می­باشد که برای اولین­بار در سال 1369 در شهرستان سراوان خسارت آن روی درختان خرما گزارش شد. در طی سال­های 1386 تا 1387، به­منظور بهبود کارایی تله­های فرمونی، آزمایش­های تله­گذاری صحرایی با طعمه­های گیاهی مختلف در تله­های سطلی با پوشش مختلف و محل نصب متفاوت در نخلستان­های شهرستان سراوان انجام شد. نتایج نشان داد که تله­های طعمه­گذاری شده با فرمون تجمعی و مغز درخت خرما از بیشترین میزان جلب­کنندگی برای حشرات نر و ماده سرخرطومی حنایی خرما برخوردار بود. این موضوع نشان دهنده اثر تشدیدکنندگی بالای مغز درخت خرما روی فرمون تجمعی این حشره بود. همچنین تله­های فرمونی پوشیده شده با لیف خرما، به­طور معنی­دار سبب افزایش جلب و شکار حشرات گردند. نتایج آزمایش نصب تله در محل­های مختلف نیز نشان داد که نصب تله فرمونی روی درختان مختلف و نیز میله فلزی از نظر جلب و شکار سرخرطومی حنایی خرما تاثیری نداشت، زیرا تله­های نصب شده در مکان­ های متفاوت از میزان جلب­کنندگی یکسانی برای حشرات نر و ماده این آفت برخوردار بودند. بنابراین کاربرد بافت آوندی درخت خرما به­همراه فرمون و نیز پوشش بدنه تله با الیاف درختان خرما سبب افزایش کارایی تله­های فرمونی سرخرطومی حنایی خرما می­گردد.

کلیدواژه‌ها