تعیین تعداد نمونه مورد نیاز در مطالعات حشره‌شناسی با زبان محاسبه آماری R قسمت اول- مقایسه میانگین‌ها و نسبت‌ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

اصفهان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان اصفهان، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی

چکیده

بسیاری از مطالعات حشره­شناسی قادر به ردیابی اثرات معنی­دار نمی­باشند و اغلب تنها باعث اتلاف وقت و هزینه می­گردند. در این آزمایشات تعداد نمونه گرفته­شده اغلب از تعداد نمونه­ای که یک آماردان توصیه می­کند کمتر است. مقاله حاضر با بیان اهمیت قدرت آماری در تعیین حداقل تعداد نمونه لازم برای ردیابی اثرات معنی­دار، اذعان می­دارد که عدم موفقیت تعدادی از آزمایش­ها تنها بخاطر عدم توجه به پیامدهای قدرت آماری در مرحله طراحی است. در مرحله طراحی آزمایش باید تعداد نمونه برای تست فرضیه مورد نظر تعیین گردد که خود بستگی به عواملی چون واریانس داده­ها، مقدار تفاوت معنی­دار قابل­ردیابی در داده­ها، ریسک خطای نوع اول و ریسک خطای نوع دوم دارد. در این نوشتار چگونگی تعیین قدرت آماری، تعداد نمونه مناسب و عوامل تاثیرگذار بر آن بیان می­گردد. بعلاوه، روش­های اختصاصی محاسبه تعداد نمونه مناسب برای موارد مهم در مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی حشره­شناسی با استفاده از زبان محاسبه آماری R معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها