بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L.

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داراب

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، ایران

3 استاد، گروه بیوتکنولوژی کرم ابریشم، دانشگاه میسور، میسور، هندوستان

4 استاد، گروه بیوتکنولوژی، کالج یواراجا، دانشگاه میسور، میسور، هندوستان

چکیده

در سال 1389 اثر تلاقی­های مستقیم و معکوس در آمیخته­های نسل اول (F1) روی صفات وزن پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر پیله، طول الیاف، نسبت پیله به ابریشم خام و شاخص قطر با استفاده از دو نژاد چند نسله Pure Mysore و Nistari و دو نژاد دو نسله  C108و NB4D2 بررسی شد. این آزمایش به­منظور درک کنترل ژنتیکی سیستم آمیخته­گری بین دو نژاد دو و چند نسله، با استفاده از تلاقی بین ماده نژاد چند نسله و نر نژاد دو نسله و تلاقی معکوس آن­ها به انجام رسید. دوازده آمیخته به­دست آمده در شرایط استاندارد آزمایشگاهی پرورش یافتند. جهت بررسی اثر نوع آمیخته­گری بر روی شش صفت اقتصادی فوق­الذکر، داده­های به­دست آمده تجزیه آماری گردید. وزن قشر پیله در آمیخته C108×NB4D2و تلاقی معکوس آن با مقدار 37/0 گرم دارای بیشترین مقدار و PM×Nistari با مقدار 20/0 گرم کمترین مقدار را به­خود اختصاص دادند. در تلاقی مستقیم بین نژادهای چند نسله و دو نسله، تنها صفت شاخص قطر در آمیخته PM×NB4D2 اختلاف بسیار معنی­داری را نشان داد. در آمیخته­گری بین نژادهای دو نسله و چند نسله، صفات وزن پیله، وزن قشر پیله، طول الیاف و شاخص قطر اختلاف بسیار معنی­داری داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از تلاقی معکوس بین ماده NB4D2 با نردو نژاد PM و Nistari صفاتی نظیر وزن پیله، وزن قشر پیله و طول الیاف بهبود قابل ملاحظه­ای یافت. اما تفاوت معنی­داری بین تلاقی مستقیم و معکوس نژاد C108 با هر دو نژاد PM و Nistari مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها