بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان مرکزی، اراک

چکیده

شته مومی صنوبر Phloeomyzus passerinii Sign. از مهمترین آفات مکنده صنوبر در ایران و استان مرکزی بوده و موجب خسارت و ضعف شدید درختان می­شود. در این تحقیق میزان آنتی­بیوزی 21 کلن صنوبر متعلق به دو گونه Populus alba L. و  Populus nigra L.نسبت به این آفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در رطوبت نسبی 60 تا 70 درصد، دمای 25-30 درجه سلسیوس و دوره نوری 16 ساعت روشنی و 8 ساعت تاریکی، روی قلمه­های ریشه­دار شده به­طول 20 و قطر 5/1- 2 سانتی­متر انجام شد. پس از این­که پوره­های یک روزه شته روی قلمه­ ها مستقر شدند، به آن­ها اجازه داده شد تا به مرحله بلوغ رسیده و سپس تعداد نتاج تولید شده و تعداد تلفات طبیعی آن­ها در هر روز تا پایان عمر شمارش شد. نتایج حاصل نشان داد کلیه کلن­ های P. alba  و همچنین دو کلن P. nigra 63.135 و P. nigra betuli کاملا نسبت به شته مقاومت آنتی­بیوزی داشتند. شته مومی صنوبر روی کلن­های P. nigra 56.52، P. nigra 72.14، P. nigra 72.18،  P. nigra 47.40و P. nigra 49.5 به ترتیب با میانگین rm معادل 594/0، 580/0، 503/0، 474/0 و 441/0 بیشترین میزان زادآوری و روی کلن­های P. nigra 56.75، P. nigra 72.5، P. nigra 72.4، P. nigra 56.21، P. nigra 56.53 وP. nigra 56.72 به ترتیب با میانگینrm معادل: 297/0، 279/0، 249/0، 216/0، 207/0 و 134/0 کمترین میزان زاد و ولد را داشت که نشان­دهنده مقاومت آنتی­بیوزی این کلن­ها به شته مومی صنوبر بود. کلیه کلن­ هایP.alba  و همچنین دو کلنP. nigra 63.135  وP. nigra betuli  کاملا نسبت به شته مقاوم بودند و شته­ ها هیچ­گونه زاد و ولد روی آن­ها نداشتند.

کلیدواژه‌ها