بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 دانشگاه آزاد اراک

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyrallidae)، یکی از مهمترین آفات باغ­های انار در ایران است که ضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی در بازارپسندی میوه می­شود. تاکنون روش­های مختلفی از قبیل جمع­آوری میوه­ های آلوده و مبارزه بیولوژیکی با استفاده از زنبور تریکوگراما مورد آزمایش قرار گرفته، ولی هیچ­کدام از این روش ­ها کارایی لازم را ندارند. یکی از روش­ هایی که می­تواند ضمن حفظ ظاهر میوه ­ها، از آلودگی میوه ­ها جلوگیری نماید، ممانعت از تخم­گذاری شب­پره و در نتیجه جلوگیری از ورود لاروهای آفت به ­داخل میوه است. در این تحقیق در سال 1388، تاثیر سه نوع پوشش (شامل پوشش کامل میوه با توری، پوشش تاج میوه با توری و پوشش پلاستیکی تاج میوه) در یک باغ انار در منطقه ساوه مورد مقایسه قرار گرفت. در پایان فصل هنگام برداشت محصول، میزان آلودگی میوه­ ها در تیمارها تعیین، و تجزیه وتحلیل داده­ها اختلاف معنی ­داری را بین تیمارها نشان داد، در مقایسه میانگین تیمارها، متوسط آلودگی میوه­ها در تیمار شاهد 50/9 درصد بود درحالی که کمترین میزان آلودگی در تیمار پوشش تاج میوه با توری پارچه­ای به میزان 2 درصد مشاهده گردید که بیانگر کاهش 78 درصدی خسارت این آفت در مقایسه با شاهد می­باشد. مقایسه میزان ریزش گل، میزان ترکیدگی میوه، میزان ماندگاری پوشش و مقدار آلودگی به آفت در تیمارهای مختلف، اعمال روش پوشش­گذاری تاج­گل و میوه با توری پارچه­ای در اردیبهشت لغایت تیرماه بهترین کارایی را در کاهش خسارت آفت کرم گلوگاه انار دارد.

کلیدواژه‌ها