مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه‌های گیاهی روی اندام‌های هوایی و در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارا

3 حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک چکیده

چکیده

تنوع و فراوانی جمعیت کنه­ها روی اندام­های هوایی و خاک باغات چای در15 منطقه شرق استان گیلان در سال­های 1387 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. از روش تکاندن اندام­های هوایی و قیف برلز به­ترتیب برای جمع­آوری کنه­های استفاده شد. در مجموع 36 گونه، از 33 جنس و 31 خانواده متعلقه به گروه Astigmata، دو زیرگروهProstigmata Crypotstigmata, و راسته  Mesostigmataجمع­آوری وشناسایی شدند. بیشترین وفور جمعیت روی اندام­های هوایی برای کنه قرمز پاکوتاه چای Brevipalpus obovatusDonnadieu و در خاک برای گونهTyrophagus putrescentiae (Shrank) به ثبت رسید. علایم خسارت برای کنه­هایMcdaniel And Morihara  Tuckerella hypoterraوTetranychus urticaeKoch روی برگ چای ملاحظه نشد. از کنه­های شکارگر بیشترین جمعیت برای گونه­های   خانواده­های  Bdellidaeو Phytoseiidae و همچنین برای 15 خانواده اوریباتیده (Cryptostigmata) در مناطق به ثبت رسید. بیشترین تعداد کنه­های اوریباتیده برای دو گونه ( Eupelops sp.وPergalumna sp.) و حداقل نیز برای گونه Metabelba sp. و خانواده Phthiracaridae و Euphthiracaridae به ثبت رسید. از مجموع فون جمع­آوری شده بیش از 81 درصد ثبت جدید در باغات چای کشور می­باشد. ترکیب کمی و کیفی کنه­های اوریباتید با 15خانواده 41 درصد تنوع گونه­ای و 59 درصد ترکیب جمعیتی را داشتند. جمعیت 4 گونه از خانواده اوریباتیده صرفا از اندام­های هوایی بوته چای جمع­آوری شد.گونه­های شناسایی شده عبارتند از:
 Acaridae(Tyrophagus putrescentiae), Ameroseiidae (Ameroseius sp.), Digamasellidae (Dendrolaelaps sp.), Ologamasidae )Gamaseiphis sp.) Pachylaelapidae (Pachyseius sp.), Parasitidae (Vulgrogamasussp.), Phytoseiidae )Amblyseius largoensis, Iphiseius sp., Typhlodromips caspiansis) Achipteriidae (Parachipteria sp.) Cepheidae (Conoppia sp.) Camisiidae) Camisia sp.), Nothridae (not identified) Ceratozetidae (Trichoribates sp.), Humerobatidae (Humerobates sp.), Damaeidae (Metabelba sp.), Galumnidae (Pergalumna sp.), Liacaridae (Liacarus sp.), Oribatulidae (not identified), Scheloribatidae (Scheloribates sp.), Oppiidae (Oppia sp.), Phenopelopidae (Eupelops sp.), Phthiracaridae and Euphthiracaridae (not identified), Anystidae (Chaussieria warrengense, Chaussieria sp.), Bdellidae (Bdella sp., Cyta sp.), Camerobidiidae (Tycherobius sp.), Erythraeidae (Leptus sp.), Eupodidae (Cocceupodes sp.), Tenuipalpidae (Brevipalpus obovatus), Tetranychidae (Tetranychus urticae), Microtrombidiidae (Microtrombidinae),  Trombidiidae (Dinothrombium sp.) Tuckerellidae (Tuckerella hypoterra)

کلیدواژه‌ها