اثر خاک دیاتومه ایران روی شپشه‌‌آرد، Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) ، در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

4 بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

خاک دیاتومه یکی از ترکیبات معدنی و جایگزین مناسب برای کنترل آفات انباری می­ باشد. بررسی‌های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی اثر حشره­ کشی فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه (سایان®) روی حشرات­ کامل شپشه ­آرد ،Tribolium confusum Duval ، در دمای 1±27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±55 درصد در تاریکی صورت گرفت. دامنه غلظت­ های خاک دیاتومه برای زیست­ سنجی شامل 50، 80، 126، 200 و 315 و برای مقایسه میزان ظهور حشرات­ کامل شامل صفر (شاهد)، 50، 80، 126، 200، 315 و 500 پی ­پی ­ام بودند که هر کدام در هشت تکرار انجام گرفت. بعد از گذشت 14 روز غلظت 315 پی­پی­ام اثر قابل قبولی از خود نشان داد. مقدار LC50فرمولاسیونفوق برای حشرات ­کامل T. confusum در این مدت 3/183 پی­ پی ­ام برآورد گردید. مقایسه بین گندم‌های تیمار نشده و تیمار شده با خاک دیاتومه از نظر تولید نتاج نشان داد که خاک دیاتومه موجب کنترل حشرات تازه‌ ظاهر ‌‌‌شده می‌گردد، به ­طوری­ که ظهور حشرات­ کامل در غلظت 500 پی­ پی ­ام در مقایسه با شاهد حدود 5 برابر کاهش نیافت. میزان پایداری خاک دیاتومه ثابت بوده، به ­طوری ­که با گذشت زمان، میزان کارایی آن کاهش نمی ­یابد. لذا از فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه (سایان®) می­ توان به ­عنوان محافظ مناسب غلات در برابر حشرات ­کامل شپشه­ آرد استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها