مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

2 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران

3 گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

انار با نام علمیL. Punica granatum از خانواده Punicaceae می­باشد که مهمترین آفت آن کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyrallidae)است که تا 80 درصد به میوه این گیاه خسارت وارد می­ آورد. از روش­های مورد استفاده در کنترل این آفت، حذف پرچم ­های انار، مبارزه بیولوژیک از طریق رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig و استفاده توام از این دو روش می­ باشد که در این تحقیق کارایی سه روش فوق با یکدیگر مقایسه شدند. تراشیدن پرچم ­ها طی دو مرحله و رهاسازی زنبور طی ده مرحله به فاصله ده روز از اواخر اردیبهشت صورت گرفتند. زمان برداشت محصول به­ طور تصادفی از هر تیمار 25 درخت انتخاب و درصد آلودگی میوه­ ها به آفت محاسبه گردید. نتایج بررسی ­ها نشان داد که اختلاف معنی ­داری بین تیمارها وجود داشت. همچنین مقایسه بین تیمارها نشان داد که بیشترین تاثیر در روش استفاده توام روش تراشیدن پرچم و رهاسازی زنبور و در پی آن تراشیدن پرچم ­های تاج انار و رهاسازی زنبور می­ باشد. با توجه به نتایج این تحقیق و نیز بررسی توجیه اقتصادی روش ­ها، روش تراشیدن پرچم ­های میوه انار به تنهایی برای مبارزه با این آفت توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها