اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بیدغلات،Sitotroga cerealella(Oliver) یکی از آفات مهم با دامنه میزبانی وسیع در ایران و اکثر مناطق جهان است. در این تحقیق اثر پرتوتابی تخم­های یک، دو و سه روزه آفت با اشعه ماورای بنفش به­ مدت 5/0، 1، 2، 3 و 4 دقیقه روی ویژگی­ های زیستی در شرایط طبیعی اتاق در دمای 3±27 درجه سلسیوس، دوره نوری 10 ساعت روشنایی و 14ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد همه مدت­ های پرتوتابی مورد آزمایش، میزان تفریخ تخم را کاهش می ­دهند. در هر سه گروه سنی تخم، با افزایش مدت زمان پرتوتابی میزان تفریخ تخم کاهش معنی ­دار یافت. از طرفی در هر مدت پرتوتابی، تخم ­های دو و سه روزه حساسیت بیشتری را نسبت به تخم ­های یک روزه نشان دادند. درصد تفریخ تخم­ در شاهد 88 درصد و در تخم­ های یک، دو و سه روزه با 4 دقیقه پرتوتابی به ترتیب به 35، 3 و 18 درصد کاهش یافت. پرتوتابی دوره جنینی تخم ­های دو و سه روزه را در مقایسه با شاهد به ­طور معنی­ داری افزایش داد. طول عمر حشرات ماده در نسل حاصل از تخم­ های تیمار شده دو و سه روزه در مقایسه با شاهد، کاهش معنی ­داری نشان داد، در حالی ­که در طول عمر حشرات نر تغییری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها