اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، بخش تحقیقات رده ‌بندی حشرات، تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم‌زیستی، تهران

4 دانشگاه پیام‌نور، بندرعباس

چکیده

به­منظور شناسایی فون شب­پره­های بالاخانواده Pyraloideaدر مزارع و باغات شهرستان­های فسا و جهرم از استان فارس بررسی­هایی طی سال­های 1385 و 1386 انجام شد. نمونه­ها با استفاده از تله نوری جمع­آوری گردیدند. در این تحقیق تعداد تقریبی 296 نمونه (163 نر، 133 ماده) مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع 53 گونه از 41 جنس، 10 زیرخانواده و 2 خانواده جمع­آوری و شناسایی شدند که از این میان 4 گونه آنLamoria anella (Denis & Schiffermüller, 1775)، Dattinia iranalis (Amsel, 1949)، Arenipses sabella (Hampson, 1901)و Iraniodes bilinealis (Amsel, 1961) ازخانواده Pyralidaeاست، که از بین این چهار گونه، دو گونهArenipses sabella و Iraniodes bilinealisبرای اولین­بار از استان فارس گزارش می­شوند.

کلیدواژه‌ها