برآورد سطح زیان اقتصادی (EIL) کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hb. (Lep., Noctuidae) روی پنبه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، بجنورد

2 دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، کرج

چکیده

سطح زیان اقتصادی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hb. روی پنبه رقم ساحل طی سال­های 1378-1379در گرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایشات سطوح آلودگی0، 2، 3، 4، 6 و 8 لارو ریز کرم قوزه پنبه به‌ازای صد اندام زایشی، در سه نسل آفت، با رهاسازی آن­ها روی بوته‌های پنبه در مزرعه مطالعه گردید. اختلاف آماری معنی‌دار بین عملکرد در تیمارهای مورد بررسی در کلیه نسل­ها مشاهده شد. در نسل اول سطح آلودگی 8 درصد و در نسل­های دوم و سوم سطوح آلودگی 4، 6 و 8 درصد موجب کاهش معنی­دار محصول شدند (0.05p≤). این کاهش در سطح آلودگی 8 درصد در نسل اول برابر 94/13% و در سطوح آلودگی 4، 6 و 8 درصد در نسل دوم به­ترتیب برابر 8/9%، 77/16% و 22% و در سطوح آلودگی 4، 6 و 8 درصد در نسل سوم به­ترتیب برابر 25/8%، 85/14% و 17/19% برآورد گردید. معادله رگرسیونی خطی بین عملکرد و تراکم آفت، برای هر نسل آفت به­دست آمد. با توجه به هزینه کل عملیات کنترل شیمیایی و قیمت محصول سطح زیان اقتصادی آفت برای نسل­های اول، دوم و سوم به­ترتیب 19/1 ، 66/0 و 79/0 لارو ریز روی صد عدد اندام زایشی، برابر 25/22، 77/15 و 33/21 لارو ریز روی صد بوته پنبه، تعیین شد.

کلیدواژه‌ها