تاثیر رژیم غذایی و دما بر رشد و زادآوری بالتوری سبز دشمن‌طبیعی پسیل معمولی پسته

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان

3 گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

بالتوری سبز،(Lacroix)  Chrysoperla lucasina یکی از شکارگرهای پسیل معمولی پسته، Burckhardt and Lauterer Agonoscena pistaciae در باغ­ های پسته رفسنجان است. در این تحقیق تعدادی از پارامترهای بیولوژیکی بالتوری سبز درشرایط تغذیه از چهار رژیم غذایی شامل پوره سن چهارم، تخم و پوره سن اول پسیل معمولی پسته، پوره شته سیاه یونجه،Koch  Aphis craccivora و تخم بید غلات،(Oliv.)  Sitotroga cerealella و در سه دمای ثابت 25، 5/27 و 30 درجه سلسیوس بررسی شد. نتایج نشان داد رژیم غذایی و دما هر دو بر رشد و تلفات این شکارگر تاثیر دارند. رشد لاروهای بالتوری سبز در شرایط تغذیه از پوره سن چهارم پسیل معمولی پسته و یا شته سیاه یونجه نسبت به دو شکارگر دیگر سریع­تر است. وزن پیله­های شفیره­ گی این حشره وقتی لاروها با پوره سن چهارم پسیل معمولی پسته تغذیه شدند به­ طور معنی ­دار بیشتر از سایر رژیم­ های غذایی به ­دست آمد. بالتوری سبز در دوره لاروی از 1016 پوره سن چهارم پسیل معمولی پسته و 315 پوره سن سوم شته سیاه یونجه تغذیه می­ نماید. نوع رژیم غذایی در دوره لاروی در طول عمر و میزان زادآوری حشرات­ کامل تاثیر دارد. این مطالعه نشان داد با افزایش دما در دامنه حرارتی 5/22 تا 5/32 درجه سلسیوس، میزان تخم­گذاری حشره به ­شدت کاهش می­ یابد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت بالتوری سبز در شرایط کنترل شده (25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد و 16ساعت روشنایی) و تغذیه لاروهای آن با پوره سن چهارم پسیل معمولی پسته و تخم بید غلات به ­ترتیب 11/0 و 09/0  به ­دست آمد.

کلیدواژه‌ها