مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

یکی از آفاتی که در باغات میوه شهرستان نیشابور مورد توجه می­باشد، کنه­ های جنس Eriophyes هستند. این کنه ­ها با ایجاد گال، نمد و زنگ­زدگی باعث خسارت به برگ­ ها و شاخه­ ها و در نهایت کاهش عملکرد محصول می­ شوند هر چند خسارت اصلی این کنه­ ها در دنیا بیشتر مربوط به انتقال عوامل ویروسی از گیاهان آلوده به سالم می ­باشد. با توجه به اطلاعات اندکی که از این کنه ­ها در شهرستان نیشابور وجود دارد، لزوم شناسایی این بالاخانواده و گونه­ های آن روی درختان میوه احساس گردید و نمونه ­برداری ­ها از بخش­ های مختلف شهرستان نیشابور از ابتدای سال 87 تا تیرماه 88 صورت گرفت. در این بررسی مجموعا 5 گونه کنه اریوفید متعلق به جنس Eriophyes شناسایی شد. از این تعداد 2 گونه که با علامت یک ستاره ٭ مشخص شده­اند برای اولین ­بار از ایران و استان خراسان رضوی گزارش می­ شوند.
1- Eriophyes ilicifoliae (Keifer, 1941)
2- Eriophyes armeniaca (Bagdasarian, 1970)
3- Eriophyes pyri (Pagenstecher, 1857)
4- Eriophyes emarginatae (Keifer, 1939) *
5- Eriophyes savagei Keifer, 1939 *

کلیدواژه‌ها