بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک ، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

2 موسسه تحقیقات گیاه‌‌پزشکی کشور، بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات، تهران

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک

چکیده

بررسی شته‌ها طی سال‌های 1387- 1388 در مرکزایران به­وی‍ژه استان­های مرکزی و لرستان با جمع‌آوری شته‌ها و گیاهان میزبان‌شان انجام گرفت. در این مطالعه شته‌ها از روی 83 گیاه میزبان جمع‌آوری شدند. هفتاد و هفت گونه شته از 37 جنس، متعلق به 5 خانواده Aphididae، Drepanosiphidae، Pemphigidae،  Lachnidaeو Phloemyzidae گزارش شد. طبق نتایج به­دست آمده  این خانواده‌ها به­ترتیب دارای بیشترین پراکنش و تعداد گونه شناسایی شده هستند. بیشترین تعداد گونه‌های شته، روی گیاهان خانواده Asteraceae یافت شد. علاوه بر این خانواده  Asteraceaeبیشترین گونه گیاه میزبان را برای شته‌ها داشت. در این مطالعه لیستی از شته‌ها و گیاهان میزبان‌‌شان ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها