کارآیی کادر یک متر مربع در تخمین جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae) در مزارع گندم دیم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی جنبه‌های مختلف استفاده از کادر یک مترمربع در تخمین جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae) در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد واقع در شمال استان لرستان طی سال‌های 1382 تا 1383 اجرا گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، مدل رگرسیونی آیواو با ضریب تبیین بالاتر (93/0=r2) در مقایسه با مدل رگرسیونی تایلور (86/0=r2) برازش بهتری با داده‌ها نشان داد. شیب خط مدل رگرسیونی آیواو (β=1.07±0.05) با عدد یک اختلاف معنی‌دار نداشت. از این­رو پراکنش فضایی جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک مترمربع به­ صورت تصادفی تشخیص داده شد. بنابراین مدل نمونه‌ برداری دنباله‌ای با دقت ثابت با استفاده از روش کنو بر اساس پارامترهای مدل آیواو برای سن مادر طراحی گردید. به ­علاوه اعتبار سنجی مدل کنو با استفاده از تعداد نه مجموعه از داده‌های مستقل به­کمک نرم­افزار نمونه‌گیری مجدد مورد ارزیابی قرار گرفت. منحنی‌های اندازه نمونه حاصل از مدل‌ کنو نشان می‌دهند که وقتی میانگین تراکم جمعیت آفت در مزرعه بیش از دو سن مادر در هر کادر (مترمربع) باشد، تخمین تراکم جمعیت سن مادر با تعداد بسیار کمی نمونه امکان­ پذیر است. برای مثال چنان­چه میانگین تراکم جمعیت سن مادر سه عدد در واحد نمونه باشد، جهت رسیدن به متوسط سطح خطای 25/0، فقط شش نمونه مورد نیاز می‌باشد. اما درصورت کاهش جمعیت سن مادر به کمتر از حدود 3/0 عدد در هر کادر، تعداد نمونه مورد نیاز به شدت افزایش یافته و استفاده از این مدل را عملا غیرممکن می‌سازد. بر اساس این نتایج، کادر یک مترمربع جهت تخمین جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم توصیه نمی‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها