بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده کشاورزی

چکیده

طی سال­ های 1386 و 1387 لارو کنه­ های گروه پارازیتنگونا (Parasitengona) (متعلق به دو زیر گروه Erythraeina و Trombidina) از روی قسمت­ های مختلف بدن 20 گونه حشره در استان کرمانشاه جمع ­آوری و مطالعه گردید. نتیجه این بررسی منجر به شناسایی لارو 9 گونه ازچهار خانواده کنه ­های پارازیتنگونا شد که از روی شش گونه ملخ از خانواده­ های زیر:
Acrididae: Caliptamus tenuicercis Tarbinsky, Caliptamus sp., Tetanocera robustaLoew
Pamphagidae: Iranotmethis persa Saussure, Nocarodes crispus Mishchenko
Tettigoniidae: Platycleis (Squamiana) squamipteraUvarov
یک گونه زنجرک Cicadatia persica Kirkaldy (Cicadidae)، هفت گونه سخت­بال­پوش از خانواده­های زیر:
Buprestidae: Julodis laevicostata Gorg ., J. armenica Mars
Chrysomelidae: Galeruca spectabilis Faldermann
Meloidae: Lydus sp.
Tenebrionidae: Adesmia sp., Pachyscelis sp., Tentyria sp.
Coccinellidae
Curculionidae
و تعدادی سن گندم و چند گونه از پروانه ­ها جمع­ آوری شده بودند.از 9 گونه جمع­آوری شده پنج نمونه در سطح گونه شناسایی شد که احتمالا سه گونه و یک جنس برای فون کنه ­ها جدید خواهند بود. از تعداد 7000 نمونه حشره که در این بررسی جمع ­آوری شدند، بیش از 85 درصد متعلق به گونه­ های مختلف ملخ بودند و فقط 08/7 درصد دارای لارو کنه ­های پارازیتنگونا بودند. بیشترین تعداد لارو (5 کنه) روی گونه ­های ملخP. squamiptera, T. robusta  مشاهده شد و حداقل تعداد گونه لارو کنه از روی ملخ در منطقه صحنه جمع­ آوری شد. بیشترین پراکنش لارو کنه در بین مناطق برای گونه Eutrombidium sepasgosariani Saboori, Nemati & Mosaddegh, 2000 در هشت منطقه مشاهده شد. بیشترین وفور و دوره فعالیت از خرداد لغایت مرداد ماه برای لارو کنه­ های پارازیتنگونا شناسایی شده به­ثبت رسید. پراکندگی وسیع لارو کنه ­های پارازیتنگونا در مراتع استان کرمانشاه و تاثیر تغذیه ­ای آنان می ­تواند در کاهش تحرک و فعالیت خسارت­ زای ملخ­ ها موثر و یکی از عوامل کنترل بیولوژیک طبیعی ملخ ­ها در این استان محسوب گردند.

کلیدواژه‌ها