بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

3 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

شپشه ­آردTribolium confusum Duval ، از جمله آفات انباری مهم در ایران می­ باشد. با توجه به خطرات زیست­محیطی حشره­ کش­های شیمیایی سنتزی، دانشمندان به­ دنبال ترکیباتی کم­خطر از جمله ترکیبات تنظیم ­کننده رشد (IGRs) به­ عنوان جایگزین آن­ها هستند. به­ منظور بررسی کارایی حشره­ کش­ های IGRs در کنترل این آفت، سه حشره­ کش تفلوبنزورون، هگزافلومورون و پایری­پروکسی­فن در شرایط آزمایشگاهی روی لاروهای 3-4 روزه (جوان) و لاروهای 17 روزه (مسن) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که حشره­ کش تفلوبنزورون (47/116LC50=) و پایری­پروکسی­فن (04/307LC50=)، به­ ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را روی لاروهای جوان داشتند. همچنین دو ترکیب تفلوبنزورون (51/135LC50=) و پایری­پروکسی­فن (95/1513LC50=)، به­ ترتیب بیشترین و کمترین تلفات را روی لاروهای مسن نشان دادند. براساس مطالعات، افزایش غلظت ترکیبات، درصد تلفات در حشرات نیز افزایش یافته، ضمن آن­که میزان تاثیر این حشره کش ­ها، روی لاروهای جوان بیشتر از لاروهای مسن بود. با توجه به نتایج  به ­دست، حشره­ کش مهارکننده سنتز کیتینی تفلوبنزورون بهترین کارایی را روی لاروهای شپشه آرد از خود نشان داد و لذا می ­تواند به ­عنوان یک حشره­کش کم­خطر برای کنترل آفت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها