بررسی اثرات تخم‌کشی، لاروکشی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس گیاه آویشن باغی(Lamiaceae) Thymus vulgaris L. روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col., Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

استفاده وسیع از حشره­ کش­ های سنتتیک سبب به ­وجود آمدن جمعیتی از حشرات مقاوم به این دسته از حشره­ کش­ها و همچنین آلودگی­ های زیست ­محیطی گردیده است. به­ همین دلیل خاصیت حشره ­کشی اسانس ­های گیاهی علیه آفات انباری، در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اسانس ­ها دارای تاثیرات زیادی از قبیل سمیت تنفسی، دورکنندگی، بازدارندگی تخم­ریزی و تغذیه، روی گونه­ های مختلفی از حشرات می ­باشند.
در این تحقیق اثرات اسانس گیاه آویشن باغی Thymus vulgaris L. روی آفت انباری سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. در شرایط دمایی 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و در تاریکی، مورد بررسی قرار گرفت. اسانس به­ روش تقطیر با آب به ­دست آمد. اثرات تخم­ کشی و لاروکشی این اسانس روی سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد که تخم ­های مسن نسبت به تخم­ های جوان حساسیت بیشتری به اسانس دارند، در حالی ­که لاروهای مسن نسبت به لاروهای جوان مقاومت بیشتری به اسانس دارند.
مطالعه اثر بازدارندگی تخم ­ریزی اسانس نشان داد، در بالاترین غلظت ppm 1500، بالاترین میزان بازدارندگی     تخم­ ریزی سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات به ­طور معنی ­داری نسبت به اسانس ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها