بررسی اثرات مکمل‌های پروتئینی و ویتامین‌ها بر شاخص‌های رشد قارچ‌های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری

چکیده

موفقیت هر ماده خام مورد استفاده در تولید صنعتی و انبوه قارچ­ های بیمارگر حشرات وابسته به این است که تا چه حدی می­‌تواند اپتیمم غذایی مورد نیاز قارچ را تأمین کند. استراتژی کنترل زیستی با استفاده از قارچ­ های بیمارگر حشرات مانند B. bassiana و M. anisopliae می­ تواند مفید باشد اگر روش­ های عملی و اقتصادی برای تولید انبوه آن­ها در دسترس باشد. در این پژوهش تأثیر مکمل­ های پروتئینی و مولتی ویتامین در کارایی تولید کلامیدوسپور این دو قارچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمارهای مختلف مکمل پروتئین و مولتی ویتامین در محیط کشت مایع پایه برای افزایش کارایی چرخه تولید کلامیدوسپور قارچ­های B. bassianaوM. anisopliae مؤثر هستند. میانگین صفات غلظت اسپور تولیدی، توانایی جوانه­زنی، وزن تر و وزن خشک در تیمارهای مختلف تفاوت معنی­ داری در سطح احتمال 1 درصد دارند. بالاترین غلظت  کلامیدوسپور، درصد جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک قارچ­ های B. bassianaوM. anisopliae در شرایط مکمل عصاره مخمر ومولتی ویتامین با غلظت 6 میلی­ لیتر در لیتر بوده است.

کلیدواژه‌ها