اثر غلظت‌‌های زیرکشنده آفت‌‌کش‌‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌‌های مختلف شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحداراک

2 گروه حشره‌‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، ایلام

چکیده

زنبور پارازیتویید Habrobraco nhebetor یکی از مهم­ترین عوامل کنترل زیستی در کنترل آفات انباری بال پولک دار به ­ویژه شب­ پره هندی است. برای استفاده موفقیت ­آمیز از دشمن طبیعی در برنامه‌­ های مهار زیستی آفات مطالعات واکنش تابعی اهمیت دارد. در این پژوهش اثرات دزهای زیرکشنده آفت کش­‌های دلتامترین و تری کلروفن بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید H. hebetor در شرایط کنترل شده (دمای 1 ± 26 درجه سلسیوس، رطوبت دمای 10 ± 65 درصد و 16: 8 نور:تاریکی) بررسی شد. تراکم‌­های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 از لارو، شفیره و حشره بالغ شب­پره هندی به ­طور جداگانه استفاده شد. مراحل لاروی و شفیرگی از روش غوطه­‌ وری و برای  مرحله حشره بالغ از روش تماسی با استفاده از قفس­‌های در معرض قراردهی استفاده شد. نوع واکنش تابعی و پارامترهای آن به ­ترتیب به وسیله رگرسیون لجستیک و رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم‌ افزار SAS تعیین شد. نتایج نشان داد که واکنش تابعی زنبورهایی که در مراحل لاروی و شفیرگی تحت تاثیر هر دو آفتکش قرار گرفته بودند از نوع سوم اما مرحله حشره بالغ از نوع دوم به­ دست آمد. قدرت جستجو تحت تاثیر آفتکش دلتامترین برای تیمار شاهد و مراحل لاروی، شفیرگی و حشره بالغ به ­ترتیب 008/0، 007/0، 009/0، 037/0 بر ساعت و زمان دستیابی به­ترتیب 99/0، 8/1، 26/1 و 66/1 ساعت برآورد شد. قدرت جستجو تحت تاثیر آفتکش تری کلروفن برای تیمار شاهد و مراحل لاروی، شفیرگی و حشره بالغ به ­ترتیب 008/0، 007/0، 006/0 و 052/0 بر ساعت و زمان دستیابی به ­ترتیب 99/0، 25/1، 12/1 و 11/2 ساعت تعیین شد. نتایج به ­دست آمده در این آزمایش نشان داد غلظت ­‌های زیرکشنده هر دو آفت­ کش تنها در مرحله حشره بالغ روی نوع پارامترهای واکنش تابعی زنبور اثر گذاشته و اختلاف  معنی­ ‌داری نشان ‌می ­دهد.

کلیدواژه‌ها