ارزیابی تاثیر سم فلوپیرادیفورون20% (سیوانتو) و روش تزریق به تنه جهت کنترل آفت سرخرطومی حنایی‌خرماRhynchophorus ferrugineus Olive. در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول قرنطینه مدیریت حفظ نباتات فارس

2 مدیریت حفظ نباتات فارس، شیراز

3 کارشناسان شرکت بایر پارسیان، تهران

چکیده

خرما از محصولات مهم باغی ایران می ­باشد. سرخرطومی حنایی­ خرما red palm weevil (RPW) با نام علمی Rhynchophorus ferrugineus Olive. (Col,: Dryophthoridae) مهمترین و خطرناک­ترین آفت قرنطینه داخلی ایران   می ­باشد. لاروها با تغذیه از بافت (آوند­ها) و خالی کردن تنه باعث مرگ درختان می­ شوند. روش­ های شیمیایی کنترل آفت (سم­پاشی، تزریق سم به تنه، ضدعفونی تنه و استفاده از سموم خاک کاربرد) از برنامه­ های مدیریت تلفیقی(IPM) می­ باشد. این تحقیق به منظور بررسی و کارایی حشره­ کش فلوپیرادیفورون 20% با نام تجاری سیوانتو و دستگاه تزریق (سرنگ اتوماتیک 5 میلی ­لیتری ابتکار و بازطراحی نویسنده) و روش تزریق به تنه برای کنترل سرخرطومی­حنایی ­خرما در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد بین تیمارها از نظر جمعیت لاروهای مرده، زنده و حشره­ بالغ در سطح 1 درصد تفاوت معنی­ دار وجود دارد. به ­طوری ­که تیمار­های سم فلوپیرادیفورون20% با غلظت تزریق 100 میلی ­لیتر (20 گرم ماده موثره) به همراه 100 میلی ­لیتر آب و سم فلوپیرادیفورون20% با غلظت تزریق 100  میلی­لیتر (20 گرم ماده موثره) به ­ترتیب با میانگین 7/9 و 3/8 عدد به ازای هر نفر درخت خرما بیشترین تاثیر را در کنترل لاروهای آفت در مقایسه با تزریق سم کنفیدور و سم­پاشی سم فلوپیرادیفورون20% روی تنه داشت. نتایج تجربی نشان داد که تزریق حشره­ کش روشی موثر جهت کنترل آفت بوده و برای اجرای این روش می­ توان از دستگاه تزریق (سرنگ اتوماتیک 5 میلی­ لیتری ابتکار و بازطراحی نویسنده) استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها