بررسی اثر بیماری‌زایی قارچ بیمارگر Beaurveria bassiana (Balsomo ) Vuillemin علیه حشرات کامل Callosobruchs maculatus (Col., Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 گروه حشره‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

سوسک چهار نقطه ­ای حبوبات یکی از مهمترین آفات محصولات انباری در سراسر جهان و ایران است که با تغذیه از دانه ­های حبوبات موجب خسارت­ های سنگین می ­شود. این پژوهش با هدف بررسی میزان کارایی جدایه MZ قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Balsomo) Vuillemin در کنترل سوسک چهار نقطه ­ای Callosobrucuhsmaculatus(Col.,Bruchidae) در آزمایشگاه و انتخاب مناسب ترین غلظت قارچ بیمارگر در کنترل بیولوژیک سوسک چهار نقطه ­ای حبوبات انجام گرفت. بدین منظور سوسپانسیون کنیدی از قارچ­ها با تیمارهایی به غلظت 104 و 105 و 106 و 107 کنیدی در میلی ­لیتر به همراه شاهد آب مقطر حاوی ترتیون به میزان 5 0/0 درصد تهیه و استفاده شد. کلیه تیمارها در 4 تکرار و در قالب طرح بلوک ­های کاملا تصادفی به روش اسپری کردن اجرا گردید. برای ارزیابی میزان تلفات حشرات بالغ ، 4 روز پس از پاشیدن قارچ تیمارها مورد بازدید قرار گرفت و میزان مرگ و میر تمامی غلظت­ ها تعیین گردید. میزان مرگ و میر در شاهد با استفاده از فرمول آبوت تصحیح شد. اطلاعات به ­دست آمده با استفاده از برنامه SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین ­ها به روش دانکن گروه ­بندی شدند. مقدار غلظت­ های کشنده یا50 % ) 50LC (و 90 % ( 90 LC ) از جمعیت آفت محاسبه گردید. براساس محاسبه آماری انجام شده، ما بین تیمارهای آزمایش در سطوح 1% و 5 % به­ ترتیب اختلاف معنی ­دار وجود داشت. غلظت 107 با 91 درصد مرگ و میر بیش­ترین تاثیر و تیمار شاهد ( آب مقطر و توئین) و غلظت 104 به ­ترتیب با میانگین 4 و 28 کم ترین مرگ و میر را در سوسک چهار نقطه ­ای حبوبات نشان داد. غلظت کشنده برای 50 % و 90 % از جمعیت آفت توسط قارچ  B.bassiana محاسبه گردید که به ­ترتیب 104 × 4888/5 و 106 × 493071/5 اسپور در میلی­ لیتر بود.
 

کلیدواژه‌ها