مقایسه کارایی جلب کننده‌‌ها و تله‌‌های فرمونی مختلف در به دام‌اندازی مگس میوه گیلاس Rhagoletis cerasi (Lineous) در اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 گروه حشره‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مگس گیلاس(Dip.:Tephrithidae)  Rhagoletis cerasi  یکی از آفات شناخته شده و کلیدی باغ‌­های گیلاس و آلبالو  می­‌باشد که هر ساله خسارت زیادی را به این محصولات وارد می ­سازد. این پژوهش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی اجرا و به بررسی تاثیر تیمارهای مختلف شامل محلول پروتئین هیدرولیزات، نمک جامد بی‌کربنات آمونیوم داخل تله مک‌فیل، فرمون شرکت گرین یونیورس اسپانیا و فرمون شرکت راسل انگلیس داخل تله دلتا و تله کارت زرد صلیبی1 جهت تعیین زمان اوج جمعیت آفت و بهترین زمان کنترل جمعیت آفت پرداخت. بر طبق نتایج، اختلاف بین تله­‌ ها در جلب مگس گیلاس در مناطق مورد بررسی معنی‌ دار بود. در منطقه نجف ‏آباد تیمار­های تله کارت زرد صلیبی با میانگین 75/28 و فرمون شرکت راسل با میانگین 5/0 و در منطقه خمینی ‌شهر تیمار­های تله کارت زرد صلیبی با میانگین 25/15 و پروتئین هیدرولیزات با میانگین صفر به­ترتیب بیشترین و کمترین میزان شکار حشرات بالغ مگس گیلاس را نشان دادند. بنابراین پیشنهاد می‌شود کارت­های زرد صلیبی همراه با نمک بی‌­کربنات آمونیوم برای ردیابی و کنترل آفت در قالب یک برنامه مدیریت تلفیقی همراه با سایر روش­‌های مبارزه مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها