تاثیر دورکنندگی اسانس، عصاره و پودر بذر گیاه ‌آنغوزه روی لارو سن چهارم و حشره کامل شب‌‌پره هندی Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 گروه حشره‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

شب‌­ پره هندی Plodia interpunctella (Hubner) (Lep.: Pyralidae) یکی از مهم‌­ ترین آفات انباری در محصولات کشاورزی است. در این پژوهش اثر دورکنندگی اسانس، عصاره و پودر بذر گیاه ‌آنغوزه Ferula asafoetida L. روی لارو سن چهارم و حشره کامل شب­ ‌پره هندی بررسی شد. برای تعیین اثر دورکنندگی لاروها از لوله Y شکل و برای حشرات کامل از لوله مستقیم متصل به دو محفظه استفاده شد. از غلظت­های 80، 160، 320 و 640 میکرولیتر بر لیتر هوا از عصاره و اسانس و غلظت ­های 4، 8، 16 و 32 گرم بر لیتر هوا از پودر بذر گیاه آنغوزه برای لارو و حشرات کامل استفاده شد. نتایج نشان داد اسانس بذر آنغوزه در کمترین غلظت برای لارو و حشره کامل دورکنندگی نداشته و در بالاترین غلظت برای لارو و حشره کامل به ­ترتیب 33/73 و 00/70 درصد دورکنندگی داشت. عصاره بذر گیاه آنغوزه در کم­ترین غلظت روی لاروهای سن چهارم تاثیری نداشته اما برای حشره کامل 67/56 درصد دورکنندگی داشت. عصاره در بالاترین غلظت برای لارو و حشره کامل به ­ترتیب 00/40 و 67/96 درصد دورکنندگی داشت. بنابراین تاثیر دورکنندگی عصاره روی حشرات کامل بهتر از لارو بوده است. پودر بذر این گیاه نیز در کم­ترین غلظت برای لارو و حشرات کامل به­ ترتیب 67/16 و 67/36 درصد و در بالاترین غلظت برای لارو و حشرات کامل به­ ترتیب 00/70 و 67/86 درصد دورکنندگی داشت. بنابراین تاثیر آن روی حشرات کامل بیشتر از لارو بود. نتایج نشان می ­دهد که می­ توان از اسانس، عصاره و پودر بذر آنغوزه برای کاهش جمعیت شب­پره هندی در انبار استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها