اثر ترکیبی قارچ بیمارگر حشره، Beauveria bassianو حشره کش ها علیه کرم ساقه خوار نواری برنج،Chilo suppressalis در شرایط مزرعه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

بخش گیاهپزشکی موسسه تحقیقات برنج کشور- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

یکی از مخرب-ترین آفات پروانه­ ا­ی برنج، کرم ساقه­ خوار نواری برنج (Chilo suppressalis) (Lepidoptera: Pyralidae) است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر نسبی فرمولاسیون سازگار با محیط زیست قارچ بیمارگر بووریا باسیانا  Beauveria bassianبا تراکم 108 کنیدیوم در  میلی لیتر، گرانول دیازینون 15 کیلوگرم در هکتار و گرانول فیپرونیل 20 کیلوگرم در هکتار، برای مدیریت پایدار آفت ساقه خوار انجام شد. قارچBeauveria bassiana یکی از دشمنان طبیعی کرم ساقه­ خوار نواری در مزارع برنج است. در طی آزمایش، درصد مرگ و میر، آلودگی جوانه­ ها­ی مرکزی مرده و خوشه­ ها­ی سفید شده در  مراحل رویشی و زایشی پس از اعمال سمپاشی در فواصل زمان­ ها­ی مختلف، 2 روز، 7 روز ، 14 روز و 21 روز اندازه گیری شدند. تمام تیمارها به طور معنی داری با توجه به شیوه عمل آنها باعث کاهش جمعیت لارو­ها­ی ساقه­ خوار نواری برنج در مقایسه با شاهد شد. بدین منظور نتیجه گیری شد که حداکثر مرگ و میر آفت ساقه خوار با استفاده از بکارگیری توام قارچ بووریا باسیانا و حشره کش دیازینون گرانول پس از 21 روز به ترتیب (29/59 ٪) و (56/73 ٪) در نسل­ ها­ی اول و دوم آفت بدست آمد. در این مطالعه، پایین ترین میزان آلودگی جوانه مرکزی مرده و خوشه های سفیده 57/0 و 1 ٪ به ترتیب در تیمارها­ی قارچ بووریا باسیانا و حشره کش دیازینون گرانول بعد از روز 21 بود. در این تحقیق، بیشترین آلودگی جوانه­ ها­ی مرکزی مرده و خوشه­ ها­ی سفید شده ، ایجاد شده در تیمار شاهد با 10 و 67/11 درصد مشاهده شد. بنابراین، یافته­ ها­ی فوق نشان داد که ترکیب قارچ بووریا و حشره کش دیازینون می توانند به طور موفقیت آمیزی در برنامه مدیریت تلفیقی آفت ساقه خوار نواری برنج استفاده شود.