بررسی اثر تریپتوفان بر روی خصوصیات رفتاری و عملکردی کلنی‌های زنبور عسل ایرانی ( Apis mellifera meda L.)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد کرج

چکیده

این تحقیق به ­منظور ارزیابی اثر L -تریپتوفان بر عملکرد و رفتار دفاعی زنبور عسل ایرانی ( Apis mellifera meda L.) انجام شد. به این منظور در قالب یک طرح کاملا تصادفی؛ 25 کندوی زنبورعسل با جمعیت برابر و ملکه های هم­سن خواهری از نژاد مدا به 5 سطح تیماری تغذیه (0 ،750 ،1500، 2250 و3000 میلی­ گرم تریپتوفان در لیتر) و 5 تکرار به­ طور تصادفی نسبت داده شد به­ طوری­که هر واحد آزمایشی شامل یک کندو با جمعیت 20000 کارگر بود. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دانکن نشان داد که بیشترین تولید عسل مربوط به تیمار حاوی 2250 میلی­ گرم تریپتوفان در لیتر بود. با توجه به ارزش ویژه عسل به ­عنوان یک محصول درجه یک به­ نظر می­رسد این سطح از تریپتوفان افزوده شده به جیره مناسب­ترین عملکرد را در آزمایش به همراه داشته­ است .ضمن اینکه رفتار دفاعی در زنبورهای کارگر (تعداد نیش دردقیقه) که با این سطح تریپتوفان تغذیه شدند نسبت به گروه شاهد ،به­ طور بسیار معنی­ داری کاهش نشان داد (P<0/01) اما جمعیت کندوهای تغذیه شده با شربت حاوی 2250 میلی­ گرم تریپتوفان در لیتر نسبت به گروه شاهد ،کاهش معنی­ دار (P<0/05) نشان داد.

کلیدواژه‌ها